Uslovi kupovine


Arte Media d.o.o.

Učestvovanjem na licitaciji, prihvatate sledeće uslove:

Registracija

Da biste mogli da licitirate, potrebno je da se registrujete na našem sajtu: aukcije.arte.rs
Vaš nalog će biti aktivan nakon što Vaše članstvo bude odobreno. Uzmite u obzir da proces odobrenja može trajati do 24 h.

Stanje predmeta

Pozivamo sve zainteresovane kupce da posete predaukcijsku izložbu i pregledaju Lot-ove koje žele da kupe. Iako u katalogu nisu istaknuti izveštaji o stanju, naši predstavnici će Vam rado pomoći pri utvrđivanju stanja predmeta koji Vas zanima. Možete tražiti izveštaj o stanju za pojedinačne Lot-ove koji Vas interesuju.

Način kupovine

Kupci mogu pismenim nalogom (poseban obrazac Arte Media d.o.o.) ovlastiti Arte Media d.o.o. da u njihovo ime i za njihov račun na aukciji ističe ponude i na takav način mogu kupiti predmet ili više njih. Arte Media d.o.o. može od svakog nalogodavca tražiti dokaze o bonitetu i solventnosti, kao uslov prihvatanja naloga. Prihvatanje naloga Arte Media d.o.o. potvrđuje u pismenoj formi. Kupci mogu biti zastupani putem:

  1. Zatvorene ponude (kupac navede maksimalni iznos koji želi da plati za određeni Lot, aukcijska kuća licitira umesto kupca do tog iznosa);
  2. Telefonskim pozivom (član aukcijske kuće Vas zove u toku aukcije, obaveštava Vas o toku nadmetanja i nadmeće se uz Vaše instrukcije);
  3. Online registracijom (član aukcijske kuće registruje nalog u Vaše ime i sistem reaguje u skladu sa Vašim instrukcijama).

Tok aukcije

Online aukcija počinje u četvrtak, 9. juna 2022. godine. Učesnicima će biti omogućeno da licitiraju kroz period od trinaest dana, nakon čega će se u utorak, 21. juna, u periodu između 18 h i 20 h aukcija završiti. Prvi Lot se zatvara u 18 h, a zatim svaki sledeći pola minuta kasnije. Ukoliko nova ponuda bude uneta u poslednjem minutu pre kraja aukcije, nadmetanje će se automatski produžiti za 3 minuta. Na taj način imaćete vremena da odlučite da li želite da nastavite nadmetanje. Vreme kraja aukcije biće jasno istaknuto za svaki Lot pojedinačno.

Isplata

Kupac je po završetku aukcije za u obavezi da isplati sve Lot-ove koje je uspešno osvojio najkasnije 7 dana nakon kraja aukcije. Vlasništvo nad kupljenim predmetima prelazi na kupca u trenutku kada kupac isplati ukupan iznos duga prema Arte Media d.o.o. Kupac zadržava pravo da odluči kako ćete platiti: a) kreditnom karticom b) uplatom na račun c) gotovinom u prostorijama naše galerije. Zadržavamo pravo na zadržavanje predmeta koji ste kupili dok se uplata ne realizuje.

Obaveze kupca

U slučaju neplaćanja ili nepreuzimanja kupljene robe od strane kupca u navedenim rokovima Arte Media d.o.o. je ovlašćen: a) da zahteva odštetu od kupca putem suda zbog nepoštovanja kupoprodajnog ugovora, b) odloži ili poništiti prodaju predmeta prodatih kupcu na istoj ili bilo kojoj drugoj aukciji, zadržavajući kao kompenzaciju sva plaćanja koja je kupac obavio prema Arte Media d.o.o., a na ime naknade štete koju je pretrpeo prodavac ili Arte Media d.o.o. kao posledicu duga kupca, c) ponovo prodati predmet putem javne aukcije ili direktnom prodajom te držati kupca-dužnika odgovornim za eventualni “manjak”, a kupac-dužnik je u potpunosti saglasan da je ovako postignuta cena tržišno razumna i prihvatljiva, d) zadržati bilo koje vlasništvo kupca-dužnika kao zalog i prodajom istoga namiriti svoje potraživanje.

Povlačenje

Aukcijska kuća zadržava prava da, bez ikakve odgovornosti prema bilo kom potencijalnom kupcu, povuče bilo koji predmet sa aukcije.

Skala za licitiranje:

– za iznose do 500 € po 25 €
– za iznose od 500 do 2000 € po 50 €
– za iznose od 2000 do 5000 € po 100 €
* * € je indikacija, plaćanje u RSD

NAPOMENA: Nismo u mogućnosti da fakturišemo Lot-ove online aukcije dok se svi Lot-ovi ne zatvore. Svaka ponuda je obavezujuća i ne može se povući.